Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij streven naar een goede relatie met onze klanten en vinden het daarom belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als u bij ons bestelt gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Studio Pup; de eenmanszaak

Opdrachtgever; Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Overeenkomst; Elke afspraak tussen Studio Pup en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Studio Pup ten behoeve van Opdrachtgever

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio Pup en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Studio Pup voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.

Door het plaatsen van een bestelling via de website gaat Opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

De via de website van Studio Pup gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en offertes
De prijzen zoals vermeld op de website van Studio Pup zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door Studio Pup worden gewijzigd.

Alle offertes en aanbiedingen van Studio Pup zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Studio Pup kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte en op de website van Studio Pup genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Studio Pup daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Studio Pup en Opdrachtgever.

Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Studio Pup is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio Pup komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website vanStudio Pup, en deze per email door Studio Pup is bevestigd.

Studio Pup is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

Aanlevering gegevens
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan Studio Pup niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

Levering en leveringstermijn
Studio Pup streeft er naar geboortekaartjes zo spoedig mogelijk te leveren, maar hanteert een levertijd van 3-5 werkdagen i.v.m. het ambachtelijke drukproces.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het produceren en leveren van bestelde artikelen.

De door Studio Pup vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Studio Pup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

Studio Pup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

Transport
Studio Pup draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen.

Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Studio Pup. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Studio Pup kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Retourneren en annuleren
Reeds geplaatste bestellingen kunnen alleen onder ernstige persoonlijke omstandigheden geannuleerd worden. Dit gaat altijd in persoonlijk overleg en wederzijds goedkeuren met Studio Pup. Dit geld ook voor het retourneren van ontvangen bestellingen.  Het ontwerp wordt altijd van te voren goedgekeurd door de Opdrachtgever en kan na productie niet meer gewijzigd worden. Eventuele (spel) fouten of kleurafwijkingen kunnen niet op Studio Pup gelegd worden.

Overmacht
Studio Pup is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studio Pup geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Studio Pup niet in staat is haar verplichtingen na te komen.Studio Pup heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studio Pup haar verbintenis had moeten nakomen. Studio Pup kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien Studio Pup ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Pup gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling
Bestelde artikelen worden direct vooraf betaald door Opdrachtgever. Artikelen worden pas in productie genomen door Studio Pup na ontvangst van de volledige betaling.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Door Studio Pup gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
Studio Pup blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

De (nieuwe) ontwerpen blijven altijd eigendom van Studio Pup en mogen voor wederverkoop worden ingezet door Studio Pup.

Onderzoek en reclames
Indien door Studio Pup een voorbeeldkaart of proefdruk is verstrekt aan Opdrachtgever , dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld van geringe betekenis zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding.

Na ontvangst controleert Opdrachtgever de aantallen en kwaliteit van geleverde producten. Mocht het geleverde product niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoen, dan neemt Opdrachtgever zo spoedig, maar altijd binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, contact op met Studio Pup. Studio Pup doet haar uiterste best om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

Klachten die worden ingediend na versturen van de kaarten of in gebruik name van de producten kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nimmer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

Garantie
Studio Pup garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Studio Pup worden gezonden. Studio Pup wordt daarvan eigenaar.

Studio Pup heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever volledig te crediteren.

De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Studio Pup, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Studio Pup geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Kleurafwijkingen kunnen voorkomen omdat het om natuurlijke gerecyclede producten gedrukt word, welke per bestelling zouden kunnen afwijken van elkaar. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om een proefstaaltje of proefkaartje aan te vragen wanneer er twijfels zijn over de kleur en de afwerking hiervan.

Aansprakelijkheid
Indien Studio Pup aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Studio Pup is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Pup is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Studio Pup is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Studio Pup is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
Indien Studio Pup aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Pup beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Studio Pup is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Pup.

Risico overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Studio Pup voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studio Pup toerekenbaar is.

Indien Studio Pup uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Studio Pup zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studio Pup, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Pup en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Studio Pup voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Studio Pup informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien de aangeboden informatiedragers, elektronische bestanden of software daarentegen wel defect of besmet zijn, behoudt Studio Pup zich het recht voor de hieruit voortvloeiende gevolgschade te verhalen op Opdrachtgever.

Auteursrecht en intellectueel eigendom
Studio Pup behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Op alle ontwerpen van Studio Pup rust auteursrecht. De ontwerpen van Studio Pup mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Pup. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Studio Pup tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Studio Pup, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door Studio Pup eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Studio Pup worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Studio Pup behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van Studio Pup is niet toegestaan zonder vemelding van de naam Studio Pup en de website www.studiopup.nl.

Het door Studio Pup geleverde drukwerk wordt discreet voorzien van de naam Studio Pup om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

Privacy
Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend doorStudio Pup gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Pup partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.studiopup.nl en op te vragen bij Studio Pup. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Studio Pup.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Studio Pup is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 23-05-2017